top of page

Хабарлама

 Құрметті Шонжы ауылының тұрғындары.

"АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" ЖШС газ желілерінде жөндеу жұмыстарын жүргізу қажеттілігіне байланысты 2022 жылғы 23 қараша мен 26 қараша аралығында газ беруді уақытша тоқтату туралы хабарлайды. Барлық сұрақтар бойынша "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" ЖШС диспетчерлік қызметіне 104 немесе 2-40-04 телефоны арқылы хабарласыңыз.

 

 

Объявление

 

Уважаемые жители села Чунджа.
ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"  уведомляет о временной приостановке подачи газа с 23  по 26 ноября 2022 года в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на газовых сетях.
По всем вопросам обращаться в диспетчерскую службу ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" по телефону 104 или 2-40-04

Құрметті Шонжы ауылының тұрғындары!

«АЗИЯГАЗ ЧУНЖА» ЖШС

тұрғын үйлердің газ желілеріне қосу үшін (тұрмыстық тұтынушылар)

6 ай мерзімге бөліп төлеу шартымен

2022 жылдың тамызында жарамды баға бойынша науқан жариялайды.

 

 

Құжаттарды қабылдау және келісім-шарттар жасау Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, Әл-Фараби көшесі, 128 ғимарат мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.

Сізбен бірге келесі құжаттар тізімі болуы керек (түпнұсқалар + көшірмелер):

  1. жеке куәлік*;

  2. жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама;

  3. жылжымайтын мүлікке техникалық төлқұжат;

  4. жер учаскесіне мемлекеттік акт.

 

 

Міндетті шарттар

  • Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелерін алып жүріңіз. Әйтпесе, біздің мамандар келісімшарт жасасудан бас тартуға құқылы бар екендігі жайлы ескертемиз.

  • Келісімшарт бойынша төлем кестесін сақтау. Әйтпесе, кез келген уақытта төлем кешіктірілетін болса, нысаныңызға газ беруді тоқтатуға құқығымыз бар екендігін ескертеміз. Бұл жағдайда тұтынушы бөліп төлеу негізінде төлеу құқығынан айырылады және шарт бойынша құнын толық (барлық қалдығын) төлеуге міндеттенеді.

  • Объектіні газбен қамтамасыз ету алдында (газ құбырының құрылысы аяқталғаннан кейін) біздің мамандарға мұржаны және желдету құбырларының техникалық жағдайын тексеру актісін, орнатылған газ бақылау детекторларының төлқұжатын беріңіз.

 

* Ескерту:

Жеке және жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке нотариустар шарт жасасқан күнге тіркеу туралы куәлікті (талонды) қосымша ұсынады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер шарт жасасқан күнге заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманы (мәліметтерді) қосымша ұсынады.

 

 

Уважаемые жители села Чунджа!

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» объявляет о проведении акции

по подключению к газовым сетям жилых домов (бытовых потребителей)

на условии рассроченного платежа сроком на 6 месяцев

по стоимости, действующей в течении августа 2022 года.

 

Прием документов и заключение договоров будет производиться по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа, улица Аль-Фараби, здание 128.

При себе иметь следующий перечень документов (оригиналы + копии):

  1. удостоверение личности*;

  2. справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

  3. технический паспорт на недвижимое имущество;

  4. государственный акт на земельный участок.

 

Обязательные условия

  • Иметь при себе оригиналы и копии вышеуказанных документов. В противном случае наши специалисты вправе отказать в заключении договора.

  • Соблюдать график оплаты по договору. В противном случае мы вправе, в любое время при наличии просрочки по оплате, приостановить подачу газа на ваш объект. При этом, потребитель утрачивает право оплачивать на условии рассроченного платежа и обязуется внести полную (весь остаток) стоимости по договору.

  • До подачи газа на объект (после завершения строительства газопровода) предоставить нашим специалистам акт обследования технического состояния дымохода и вентиляционных каналов, паспорт на установленные сигнализаторы контроля загазованности.

 

* Примечание:

Индивидуальные и Частные предприниматели, Крестьянские хозяйства, Частные нотариусы дополнительно предоставляют Свидетельство (талон) о регистрации по состоянию на дату заключения договора. Товарищества с ограниченной ответственностью дополнительно предоставляют Справку (сведения) о государственной регистрации юридического лица по состоянию на дату заключения договора.

30.09.2022ж.

Хабарлама

 

     «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің №95 НҚ 2022 жылдың 24 тамыздағы «Тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау бойынша тарифті және тарифтік сметаны бекiту туралы» сонымен қатар,  №96 НҚ 2022 жылдың 24 тамыздағы «Тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау бойынша тарифті және тарифтік сметасын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес 2022 жылдың 1 қарашадан бастап тауарлық газдың тарифтері өсетінін хабарлайды. Осыған сәйкес тұтынушылар топтары үшін түпкілікті тариф:

•         жеке тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 34,57 теңге;

•         заңды тұлғалар үшін 1 м3 ҚҚС қосылған – 42,79 теңге.

 

 

 30.09.2022г.

Объявление

 

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» извещает, что на основании письма Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы (далее – «Департамент») № -04/2327 от 23.09.2022 года приказами Департамента № 95-ОД от 24 августа 2022 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам» а также № 96-ОД от 24 августа 2022 года «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК», утвержденное повышение тарифов на товарный газ будет введено в действие с 1 ноября 2022 года, согласно которым конечные тарифы по группам потребителей составят:

  • для физических лиц за 1 м3 с учетом НДС – 34,57 тенге;

  • для юридических лиц за 1 м3 с учетом НДС – 42,79 тенге.

ветераны.jpg

Совет ветеранов поселка Чунджа Уйгурского района Алматинской области получил благотворительную помощь от компании «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА».  

Читать дальше...

ГРС.jpg

ТОО «АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА» начнет газифицировать поселок Чунджа в конце первого квартала 2019 года.

 

Читать дальше...

almaly_group15.jpg

Информация для тех, кто хочет выгодно вложить деньги и получать реальную прибыль

продается действующий бизнес!

 

Читать дальше...

bottom of page